Privacyverklaring Volleybalclub Kessel

De volleybalclub Kessel (hierna VC Kessel) is een vereniging welke zich tot doel stelt leden in de gelegenheid te stellen om de volleybalsport in verenigingsverband te beoefenen en hen daarin te faciliteren.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) heeft VC Kessel een privacyverklaring opgesteld. Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt VC Kessel alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

VC Kessel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VC Kessel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u gebruik maakt van onze diensten. Per gegeven ziet u waar wij deze verwerken.

 • Voor- en achternaam (alle contactformulieren);
 • Geboortedatum (ledenadministratie);
 • Adresgegevens (ledenadministratie);
 • Telefoonnummer (ledenadministratie en nettenverhuur);
 • E-mailadres (alle contactformulieren);
 • Bankgegevens (ledenadministratie);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

VC Kessel verwerkt de persoonsgegevens van de volgende personen:

 • Alle actieve leden;
 • Gegevens van oud leden worden bewaard in de ledenadministratie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VC Kessel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Onze ledenadministratie bij te werken;
 • Roosters te maken en te publiceren op de website;
 • U een e-mailherinnering te sturen dat u ingeroosterd staat;
 • U te feliciteren met uw verjaardag middels een melding op de homepagina van de website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VC Kessel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op een later moment zal een bewaartermijn worden vastgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VC Kessel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VC Kessel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

VC Kessel verstrekt uw gegevens aan de volgende partijen:

 • Aan de Nevobo, voor het indelen van de teams naar de overkoepelende bond: Nederlandse Volleybalbond;
 • Aan de ledenadministratie;
 • Aan degene die de scheidsrechter- en kantineroosters maakt;
 • Aan de websitebeheerder voor plaatsen van rooster op de website;
 • Aan bestuur om hun taken uit te kunnen oefenen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VC Kessel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het bestuur van VC Kessel. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. VC Kessel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij gegevens beveiligen

VC Kessel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VC Kessel neemt onder meer de volgende maatregelen:

 • Het opslaan van deze gegevens op beveiligde computers en up-to-date website;
 • Alleen verstrekken van benodigde gegevens aan personen die dit nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak voor VC Kessel.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de webmaster van VC Kessel (via het contactformulier).

Plugins van derden en cookies

Om ervoor te zorgen dat u onze website zo goed mogelijk beleeft en gebruikt kunt maken van al zijn functionaliteiten, maakt www.vckessel.nl gebruik van enkele plugins van derde partij. Zo maakt onze website gebruik van Google Maps, Flickr, en Facebook. Hoewel deze plugins het gebruiksgemak van onze website verbeteren, verzamelen ze ook automatisch gegevens van onze bezoekers. Denk aan IP-adres, locatiegegevens en surfactiviteit op onze website. Onder de AVG zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voordat deze gegevens naar derden worden gestuurd. Genoemde plugins zijn daarom standaard uitgeschakeld en treden pas in werking wanneer u toestemming heeft gegeven.

Indien u toestemming geeft voor het gebruik van plugins van derde partijen zoals Facebook, Google Maps, Youtube, etc., plaats www.vckessel.nl een cookie op uw computer om uw keuze op te slaan. Deze cookie blijft, indien u het niet verwijdert, 30 dagen actief zodat u niet elke keer opnieuw uw keuze hoeft aan te geven.

Hieronder ziet u voor welke plugins u toestemming heeft gegeven. U kunt uw keuze hieronder tevens aanpassen.